ปฏิทินตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอแจ้งปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

เพื่ื่อให้โรงเรียนในสังกัด 40 แห่งทราบและส่งแบบประเมินระบบการควบคุมภายในด้าน

บริหารงบประมาณ  ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2557  audit 2015

ติดต่อเรา