ขอความร่วมมือโรงเรียนคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เพื่อรับโล่จากนายกรัฐมนตรี

โดยคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เพื่อรับโล่และประกาศเกียรติคุณบัตร จากนายกรัฐมนตรี  ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

814

814.1

814.2

814.3

 

ติดต่อเรา