เชิญประชุม

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 มีข้อราชการเร่งด่วน จึงขอเชิญข้าราชการที่มีรายชื่อดังกล่าวนี้ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09 00 น. ณ ห้องประชุมสระแก้วสระขวัญ ชั้น 1 สพป.สระแก้ว เขต 1  อรนุช นิสังกาศ 088 5213898 คะ

ที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน
1 นายประสาร  พรหมณา บ้านมหาเจริญ
2 นายจรูญ  กำจัดภัย บ้านวังใหม่
3 นายจีระศักดิ์  จะยันรัมย์ บ้านด่าน
4 นางสาวจุฑามาศ  จ่าเมือง บ้านด่าน
5 นางจุฑารัตน์ นิลละมัง บ้านวังจั่น
6 นางกรรณิกา  จันทวงษ์ บ้านหนองผูกเต่า
7 นางสาวยุพา  ผิวบาง บ้านเขาข่า
8 นางวันเพ็ญ  พันธ์สิน บ้านแก้ง
9 นางสาวหนึ่งฤทัย โคตรวงศ์ ชุมชนบ้านตาหลังใน
10 นางสถาพร  แสงทอง บ้านซับมะนาว
11 นายณัฐพล  เทศบุตร บ้านคองธรรมชาติ
12 นางสาวกมลวรรณ  ทิวแพ บ้านคลองเจริญ
13 นางสาวธมณ  กระแสสินธุ์ บ้านเนินสายฝน
14 นายวุฒินันท์  สุคนธมณี อนุบาลวังสมบูรณ์
15 นางศรีประภา  วงศ์ละคร บ้านวังใหม่
16 นางสาววรรณพร  สาพิมพา บ้านเขาแหลม
17 นางสาวบุษดี  ยวงเอี่ยมใย บ้านคลองยายอินทร์
18 นางสาวเบญจมาศ  โตส้ม บ้านโคกน้อย
Message us