เชิญประชุม

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 มีข้อราชการเร่งด่วน จึงขอเชิญข้าราชการที่มีรายชื่อดังกล่าวนี้ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09 00 น. ณ ห้องประชุมสระแก้วสระขวัญ ชั้น 1 สพป.สระแก้ว เขต 1  อรนุช นิสังกาศ 088 5213898 คะ

ที่ชื่อ สกุลโรงเรียน
1นายประสาร  พรหมณาบ้านมหาเจริญ
2นายจรูญ  กำจัดภัยบ้านวังใหม่
3นายจีระศักดิ์  จะยันรัมย์บ้านด่าน
4นางสาวจุฑามาศ  จ่าเมืองบ้านด่าน
5นางจุฑารัตน์ นิลละมังบ้านวังจั่น
6นางกรรณิกา  จันทวงษ์บ้านหนองผูกเต่า
7นางสาวยุพา  ผิวบางบ้านเขาข่า
8นางวันเพ็ญ  พันธ์สินบ้านแก้ง
9นางสาวหนึ่งฤทัย โคตรวงศ์ชุมชนบ้านตาหลังใน
10นางสถาพร  แสงทองบ้านซับมะนาว
11นายณัฐพล  เทศบุตรบ้านคองธรรมชาติ
12นางสาวกมลวรรณ  ทิวแพบ้านคลองเจริญ
13นางสาวธมณ  กระแสสินธุ์บ้านเนินสายฝน
14นายวุฒินันท์  สุคนธมณีอนุบาลวังสมบูรณ์
15นางศรีประภา  วงศ์ละครบ้านวังใหม่
16นางสาววรรณพร  สาพิมพาบ้านเขาแหลม
17นางสาวบุษดี  ยวงเอี่ยมใยบ้านคลองยายอินทร์
18นางสาวเบญจมาศ  โตส้มบ้านโคกน้อย
ติดต่อเรา