ขอเชิญร่วมสั่งจองเสื้อลายฝีพระหัตถ์

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตย์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

2 เมษายน 2558  จึงเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมสั่งจองเสื้อลายฝีพระหัตถ์ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

และสามารถสั่งจองได้ทางเว็บไซด์กองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ www.gad.moi.go.th

ติดต่อเรา