โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 3

ขอแจ้งให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 23  โรงเรียน ส่งเอกสารและผลการดำเนินงานตามโครางการดังกล่าว 

ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 31  มีนาคม  2557 ( ศน.รองรัตน์  ศิริ 081-8613454 )

ติดต่อ สพป.สก.1