ประชุมครูคณิตศาสตร์

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีข้าราชการในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๔๐ คน

IMG_5506 IMG_5508 IMG_5511 IMG_5514 IMG_5521 IMG_5522 IMG_5524 IMG_5525 IMG_5528 IMG_5529 IMG_5535

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1