การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ในระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ส่งครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเข้ารับการอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (รายละเอียดตามหนังสือส่งในระบบไปยังโรงเรียนแล้ว)

ติดต่อ สพป.สก.1