ขอเชิญสมัครเข้าแข่งขัน To Be Number OneTeen Dancercise SAKAEO Championship 2015

ด้วยจังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดการแข่งขัน To Be Number OneTeen Dancercise SAKAEO Championship 2015

ณ ลานศูนย์การค้าบิ๊กซี ชูเปอร์เซ็นต์เตอร์สระแก้ว ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 โดยส่งใบสมัครการแข่งขันภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

แบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้   1) Junior อายุระหว่าง 6 – 9 ปี  2) Pre-Teenage อายุระหว่าง 10 – 14 ปี  3)Teenage อายุระหว่าง 15 – 21 ปี

รางวัลที่ได้รับในการแข่งขันมีดังนี้  1)รุ่น Junior ชนะเลิศ 1 รางวัล   ๖,๐๐๐  บาท และได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวดระดับภาค ชมเชย รางวัลละ   ๑,๕๐๐ บาท

2) รุ่น Pre-Teenage ชนะเลิศ 1 รางวัล   ๖,๐๐๐  บาท และได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวดระดับภาค ชมเชย รางวัลละ   ๑,๕๐๐ บาท

3) รุ่น Teenage ชนะเลิศ 1 รางวัล  ๖,๐๐๐  บาท  และได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมประกวดระดับภาค ชมเชย รางวัลละ  ๑,๕๐๐ บาท

58

 

ติดต่อเรา