ขอเชิญประชุม

สพป.สระแก้ว เขต 1 ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 27 – 28 ต.ค.57 เวลา 08.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมดอกแก้ว  สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงให้ทุกโรงเรียนส่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลา ดังกล่าว

ห้ามส่งตัวแทน

ติดต่อเรา