เชิญประชุม

ประชาสัมพันธ์ ท่านรองเรือง นัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายบูรพา ,ปางสีดา,บ้านแก้งสัมพันธ์ และปี่ฆ้องฉลองราชย์ ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น.

ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1