การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดสระแก้ว

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 3512 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา

กลุ่มธุรกิจ พีเอสกรุ๊ป จำกัด ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร นั้น

ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ส่งรายชื่อนักเรียนรับทุนด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

IMG

ติดต่อ สพป.สก.1