การให้ความอุปถัมภ์ สนับสนุน อำนวยความสะดวกการจัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดให้นักเรียนธรรมศึกษาเข้าสอบวัดความรู้

พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

จึงขอให้โรงเรียนอำนวยความสะดวกในการจัดสอบธรรมสนามหลวง ตามวัน เวลา ดังกล่าว

ติดต่อเรา