ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประวัติศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๔  ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.khanlongthai.com โทร ๐๒ – ๘๘๐ ๘๖๕๕

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา