การติดตาม รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 3343 ลงวันที่ 20 กันยายน 2557  ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนกรอกแบบประเมินการจัดคุณภาพและโภชนาการอาหารกลางวันของโรงเรียน นั้น

เนื่องจาก สพป.จะต้องรวบรวมส่ง สพฐ. ซึ่งได้ล่วงเลยเวลามาแล้ว  แต่โรงเรียนบางแห่งยังไม่ส่งแบบประเมิน จึงขอความอนุเคราะห์ ให้โรงเรียนดำเนินการส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1

(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) โดยด่วนค่ะ  ขอบคุณค่ะ…

ติดต่อเรา