เชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย

 ด่วนที่สุด ให้ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย สระแก้ว , สระขวัญ, ดอกลำดวน , และโรงเรียนเอกชนเครือข่ายสระแก้ว  เข้าประชุมในวันจันทร์ ที่ 20 ตุลาคม 2557  เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมดอกแก้ว  และนำ

1. ข้อมูลผลการทดสอบ  O – NET  ป.6 , ม.3

2.ข้อสอบ O -NET ป.6 , ม.3

3.แผนยกกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4. วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET   ปี 56 ชั้น ป.6 , ม.3 ทุกตัวชี้วัด

หมายเหตู      ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมทุกท่าน งดส่งตัวแทน

ติดต่อ สพป.สก.1