รายงานค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของโรงเรียนในสังกัด

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้แจ้งให้โรงเรียนใสังกัดได้รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัด                                                                                                                ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557 (เป็นรายเดือน) และ สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2557 (ค่าไฟฟ้า) ให้โรงเรียนที่รายงานข้อมูล                                                                                             ตามที่กำหนดแล้ว เนื่องจากข้อมูลการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่ครบทุกเดือน สพฐ.จึงให้โรงเรียนในสังกัด                                                                                          ทุกแห่งรายงานการจ่ายค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556-กันยายน 2557) ตามแบบรายงานที่กำหนด                                                                                                    ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงาน สพฐ.ต่อไป                                                                                                                                                1.โรงเรียนที่ได้จัดส่งรายงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557 แล้ว ครั้งที่ 1 ให้ใช้ข้อมูลที่รายงานและรายงานข้อมูลเพิ่มเติม                                                                                                           จนถึงเดือนกันยายน 2557                                                                                                                                                                                                                                                               2. โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557 ให้รายงานข้อมูลค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2557                                                                                                                          ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556-กันยายน 2557sataranu2   sataranu1

ติดต่อเรา