การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ตามที่โรงเรียนในสังกัด  ได้รับประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จาก สมศ. ที่ผ่านมานั้น ขอความร่วมมือจากท่านให้ดำเนินการ ดังนี้

1.โรงเรียนที่ได้รับทราบผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม อย่างเป็นทางการจาก สมศ.แล้ว และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน จาก สมศ.แล้วนั้น ทาง สพป.สระแก้ว เขต 1  ขอความกรุณาให้ถ่ายเอกสารผลการประเมินเฉพาะ “บทสรุปผู้บริหาร” ส่งไปยัง สพป.สระแก้ว เขต 1 ด้วย (สมศ.ไม่ได้ส่งผลให้ สพป.สระแก้ว เขต 1)

2.โรงเรียนที่ได้รับทราบผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม อย่างเป็นทางการ จาก สมศ.แล้ว แต่ยัง ไม่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน (ไม่ผ่าน) การประเมินภายนอก     รอบสาม  เนื่องจาก ตัวบ่งชี้ที่ 5 เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ในครั้งที่รับการประเมินนั้น และถ้าขณะนี้ผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์กการประเมินแล้ว  ให้โรงเรียนดำเนินการส่งเอกกสารไปให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 เพื่อนำส่ง สมศ. ในการขอปรับผลการประเมินต่อไป ดังนี

21.สำเนา ผลการประเมินภายนอก  รอบสาม เฉพาะ “บทสรุปผู้บริหาร”   จำนวน 1 ชุด

2.2 ประมวลผลการสอบ O -NET ของนักเรียน ในปีที่ผ่านมา (ตามวิธีคิดในตัวบ่งชี้ที่ 5 )    จำนวน 1 ชุด

2.3 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    จำนวน 1 ชุด

3. โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับรองคุณภาพจาก สมศ.ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ทุกโรงเรียน (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 – 2557) ให้ดำเนินการส่งเอกสารให้ สพป.สระแก้ว เขต 1  เพื่อนำส่ง สมศ.ต่อไป ดังนี้

3.1 สำเนา ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม เฉพาะ “บทสรุปผู้บริหาร”  จำนวน 1 ชุด

3.2 ส่งแผนพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   จำนวน  1 ชุด

หมายเหตุ    มีบางโรงเรียนที่ดำเนินการแล้ว ทาง สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้จัดส่งเอกสารของท่าน ไปยัง สมศ. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอปรับผลจาก สมศ.

 

ติดต่อเรา