อบรมครู เรื่องการสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6

โครงการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน
เรื่อง
การสร้างสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X6
ในวันที่
11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ประกวดสื่อการตัดต่อวีดีโอและนำเสนอสื่อ  มอบเกียรติบัตร

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

ติดต่อเรา