ด่วนที่สุด .. เรื่องการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ให้ดำเนินการตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 3565 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557

รายละเอียดดังแนบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1