26-Manager-human-manual

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ สพป.สระแก้ว เขต 1

การดำเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติ

การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ว 10

การเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ SK1 Cloud Computing Offcie

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

การเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย ฯ ว 30

พัฒนาบุคคล สร้างทางก้าวหน้าพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ.ร.ร.

การสรรหาคนดีคนเก่ง ICT TAEM เพื่อปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร

การย้ายข้าราชการครู 2562

พัฒนาบุคคล สร้างทางก้าวหน้าอบรมพัฒนา

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563