ผลผลิตจากโรงเรียน…..สู่ชุมชน……

วันที่ 12 ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

นำโดย  ผอ.ปราโมท  อัมรักษ์  และคณะครูทุกท่าน ช่วยกันเก็บผลผลิต(ผักบุ้ง)

นำไปแจกจ่ายให้กับชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน สุขใจทั้งผู้ให้……และผู้รับ……

1 2 3.1 3.2 3 4 5 6.1 6 7

ติดต่อเรา