การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้แจ้งให้ทุกโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ตามหนังสือสพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ศธ 04153/ว 3524  ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2557 นั้น สำหรับโรงเรียนทุกโรงเรียนให้เข้าเว็บไซด์ ฐานข้อมูลการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ   ผู้เรียนตามจุดเน้น ระดับสถานศึกษา http://www.stabdb.com/school/ คลิกไปที่ สำหรับโรงเรียน จะพบหน้าต่างกรุณาเข้าสูระบบโรงเรียน กรอก usernameและ password โดยใช้รหัสของโรงเรียนตามที่ส่งมาด้วย 2 ให้ใช้รหัสเดียวกันทั้ง usernameและ password เช่น โรงเรียนบ้านหนองเตียน รหัสโรงเรียน 740036 ให้ใช้รหัสตัวเดียวกันกรอกลงใน usernameและ password  พบหน้าต่าง ที่ปรากฎชื่อโรงเรียน เลือก ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 และคลิกที่ “จำนวนนักเรียน” กรอกจำนวนนักเรียนรายชั้นให้ครบถ้วน กรณีไม่มีนักเรียน ให้กรอก “O” เมื่อครบถ้วนคลิก “บันทึกข้อมูล” ให้ทุกโรงเรียนรายงานในมิติที่ 1 และมิติที่ 2 เท่านั้น ส่วนมิติที่ 3 ไม่ต้องรายงาน

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1