โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ไม่ผ่านการประเมินภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ 2556 ให้ส่งแผนพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ2556 ให้ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือ แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการประมวลผล O-NET ในรอบปีที่ผ่าน  เพื่อ สพป.สระแก้ว เขต 1 จะนำส่ง สมศ. ขอปรับผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5 ต่อไป

1. บ้านแก่งสีเสียด

2. บ้านเขาข่า

3. บ้านทุ่งพลวง

4. บ้านธารนพเก้า

5. บ้านหนองข่า

6.วัดใหม่โพธิ์ทอง

7. บ้านคลองทราย

8. บ้านซับเกษม

9. บ้านซับถาวร

10. บ้านซับสิงโต

11. บ้านนาดี

12. บ้านไพรจิตรวิทยา

13. บ้านวังทอง

14.บ้านหินกอง

 

ติดต่อเรา