เชิญคณะกรรมการชมรมครูสังคมศึกษาเข้าร่วมประชุม

ด้วยประธานชมรมสังคมศึกษา (นายสุทธิพงษ์ ทรงศิล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเตียน) เชิญคณะกรรมการชมรมสังคมศึกษา เข้าร่วมประชุมพร้อมกันในวันที่ 13 ตุลาคม 2557  เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมสระแก้ว – สระขวัญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1.นายลิขิต  อุดมเวทย์  2.นายราชัน เทวัน 3.นายบัญญัติ  นิยมสิทธิ์             4.นางศิริวรรณ นิวาศานนท์ 5.นางรัชนี  ถาวรศิลป์ 6.นางสาวปัทมา เหลือนับ 7.นางสาวสมศรี ฤกษ์จันทร์ 8.นางธัญพิชชา สังข์ทอง 9.นายสุมิตร์  โพธิ์สุทธิ์ 10.นางสาวนพรัตน์ ตรีธัญญา 11.นางอาภาภรณ์ เกิดกุล 12.นางสุพัตรา ลอมไธสง 13. นางสมหมาย ภู่ทับทิม  14.นางสาว   สาริสา สุขสมสิริ 15.นายเพทาย  หาญประสพ จึงขอให้คณะะกรรมการทุกท่านตามรายชื่อดัง     กล่าวเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อเรา