ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาทัศนศึกษา ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)  เนื่องจากพระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนไทย-กัมพูชา (สระแก้ว-บันเตียเมียนเจย) ที่มีความร่วมมือกันมาตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข โดยเฉพาะโรคติดต่ออุบัติใหม่ภายใต้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” หรือ One Health ที่เน้นถึงสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสุขภาพสิ่งแวดล้อม ที่ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสาธารณสุข ปศุสัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองกำลังบูรพา ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น ภายใต้คำว่า “สุขภาพหนึ่งเดียวหัวใจเดียวกัน” ในการนี้ นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เฝ้ารับเสด็จ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ติดต่อ สพป.สก.1