การเพิ่ม – ลดรายชื่อนักเรียน สอบO-NET

ให้ทุกโรงเรียนแจ้ง เพิ่ม – ลด รายชื่อนักเรียนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ผ่านทาง www.niets.or.th ระหว่างวันที่ 10-31 ตุลาคม 2557

ติดต่อเรา