การของบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม

ด่วนที่สุด   NEW !!!   ขอซักซ้อมอีกครั้ง ดังนี้ ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่มีต้องการจำเป็นของบประมาณ

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุดทรุดโทรม

ส่งเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนพร้อมทั้งนำข้อมูลรายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างมาให้พร้อม

(เช่น ชื่ออาคารและสิ่งก่อสร้าง, ชื่อแบบของอาคารและสิ่งก่อสร้างตามมาตรฐาน สพฐ.หรือแบบสร้างเอง,

ลักษณะงานและปริมาณงาน, รายการวัสดุที่ต้องใช้ แสดงจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย ค่าแรงต่อหน่วย,

กรณี ไม่ใช้คุณลักษณะและราคามาตรฐานค่าวัสดุของ สพฐ. ให้ใช้ราคาท้องถิ่น) เพื่อจัดทำประมาณการ

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ ตามแบบ  ปร.4 และ ปร.6  ในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เริ่มตั้งแต่ เวลา 9.00 น.

ณ ห้องมะขามป้อม (ชั้น 2) สพป.สระแก้ว เขต 1 ทั้งนี้ รายการที่เสนอของบประมาณในครั้งนี้ต้องไม่ซ้ำ

รายการเดิมที่ขอรับการจัดสรรไว้แล้วเมื่อปีงบประมาณ 2557 และขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ไว้แล้ว

กรณี โรงเรียนที่ได้ของบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ ในปีงบประมาณ 2557และ ปีงบประมาณ 2558 แล้ว

แต่มีความต้องการจำเป็นของบประมาณครั้งนี้ในรายการอื่นที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนบันทึก

รับรองความไม่ซ้ำซ้อนในการของบประมาณและชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ติดต่อเรา