การประชุมสัมมนาตามโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ขอความร่วมมือโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยการส่งผู้บริหารและครูเข้าร่วมประชุมสัมมนา โรงเรียนละ 4 คน หรือ 2 คน ในวันที่ 17-19 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี  ให้ส่งรายชื่อผู้เข้าประชุมสัมมนาและใบสมัครเข้าร่วมโครงการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 รายละเอียดดังแนบ

หนังสือนำ

ใบตอบรับใบสมัคร

ติดต่อ สพป.สก.1