โครงการ PEA ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีโครงการจัดกิจกรรม PEA ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

ทุกแห่งในเขตพื้นที่บริการของ สพป.สระแก้ว เขต 1 เพื่อให้โรงเรียนมีการติดตั้งระบบไฟฟ้า

เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย การป้องกันอันตราย ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

อันเกิดจากกระแสไฟฟ้า ในเดือนตุลาคม 2557

ติดต่อเรา