เรื่อง เชิญวิทยากรแกนนำประชุมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ขอเชิญวิทยากรแกนนำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 3 ท่าน           1. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

2. นางสมหมาย  ภู่ทับทิม  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

3. นางสุพัตรา  ลอมไธสง  โรงเรียนบ้านพระเพลิง

เข้าร่วมประชุมวางแผนจัดทำหลักสูตรอบรม เพื่อขยายผลให้กับสถานศึกษาในสังกัด ในวันที่  9  ตุลาคม  2557   ณ  ห้องประชุมสระแก้ว – สระขวัญ                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป

 

ติดต่อเรา