ประชุมจัดทำแผนฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ (คณะกรรมการกำหนดแนวทางการจัดการศึกษา) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

IMG_4622 IMG_4623 IMG_4624 IMG_4625 IMG_4626 IMG_4628 IMG_4629 IMG_4630 IMG_4631 IMG_4633 IMG_4635 IMG_4636

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        ถ่ายภาพ/กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา