รายงานการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ประจำปี 2557

แจ้งสถานศึกษาในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ทุกแห่ง  ให้รวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)  ในโปรแกรมระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วม หน้าเว็บไซต์ของ สพป.สระแก้ว เขต 1

http://www.sk1edu.go.th/reportp/shownews1.php  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เพื่อจะได้สรุปเป็นรายเดือนและภาพรวมทั้งปี ของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ต่อไป

ติดต่อ สพป.สก.1