ด่วนที่สุด รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาปี 2557

แจ้งโรงเรียนในสังกัดรายงานเงินรายได้สถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2557 โดยตรวจสอบจากบัญชีแนบท้าย(กรณีเว้นว่างคื่อยังไม่ส่งรายงาน)

ภายในวันที่ 10  ตุลาคม 2557   ผอ. รัชวุฒิ  มั่นคงโชคดี  0909-707-855              001

ติดต่อ สพป.สก.1