เรื่อง ขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับข้อสังเกต ของคณะกรรมการประเมิน

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

บัญชีรายชื่อ

ติดต่อเรา