การฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต  1  ไดัจัดส่งแบบสำรวจข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่ปีงบประมาณ  2556 – 2557  เพื่อเป็นข้อมูลให้ สพฐ. กำหนดการฝึกอบรม นั้น  กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอความร่วมมือให้โรงเรียนตอบแบบสำรวจในช่วงชั้นที่สอนให้ชัดเจน เช่น ช่วงชั้นที่  1  ช่วงชั้นที่ 2  หรือช่วงขั้นที่  3 (หรือระบุชั้นที่สอน) เนื่องจากการกำหนดอบรม สพฐ. กำหนดจัดเป็นช่วงชั้น

ติดต่อเรา