สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่64

สรุปเหรียญรางวัล

โรงเรียนบ้านลุงพลู  สพป.สระแก้ว เขต1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64  ประจำปีการศึกษา 2557

ณ สพป.สระแก้ว  เขต 1

ระหว่าง  วันที่ 7- 28 กันยายน  2557

***************

ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม
3 3 4 6

 

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลุงพลู สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 47 1. เด็กหญิงญาดา  ฆ้องชะดา 1. นางสาวธมลณรรน์  ด่านปรีดา
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 86 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ปี่ฆ้อง 1. นางสมลักษณ์  เกิดคง
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 74 1. เด็กหญิงกนกนาถ  โรจนวุฒิ 1. นางสมลักษณ์  เกิดคง
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63.8 ทองแดง 52 1. เด็กหญิงรวิภา  ฆ้องจันทรา 1. นางสาวธมลณรรน์  ด่านปรีดา
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงธิญาดา  แก้วพิลา 1. นางสาวธมลณรรน์  ด่านปรีดา
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 19 1. เด็กชายภีรพัฒน์  ดีดพิมาย 1. นางสาวธมลณรรน์  ด่านปรีดา
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.5 เงิน 18 1. เด็กชายสรวิชญ์  ชาวบางพลี 1. นางสมลักษณ์  เกิดคง
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกนาถ  โรจนวุฒิ
2. เด็กหญิงกิตติยา  แก้วพิลา
3. เด็กชายณภัทร  กุนันท์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  รัตนะไฟ
5. เด็กหญิงธิติมา  ฆ้องชะดา
6. เด็กหญิงธิวา  ปี่ฆ้อง
7. เด็กหญิงนพมาศ  จันทนา
8. เด็กหญิงบุญยานุช  ประสงค์สร้าง
9. เด็กหญิงปิยธิดา  สายเสาร์
10. เด็กหญิงสายใจ  วิชัยสอน
11. เด็กชายสุทธิลักษณ์  ใด้ฤกษ์
12. เด็กชายสุริยา  พิจารโชติ
13. เด็กหญิงอัญธิกา  นาคศรี
14. เด็กชายอาชาณีย์  บุญกระพือ
15. เด็กชายไพชยนต์  ศรีสุวรรณ
1. นายเดโช  ไผ่แสวง
2. นางสาวเอื้องฟ้า  สาพา
3. นางประทุมมา  ฉิมพานิช
4. นางสาวสุภาพร  ทรงบัณฑิตย์
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงพัชรี  ฆ้องชะดา
2. เด็กชายศิริพงค์  หงษ์คำศรี
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงรวิภา  ฆ้องจันทรา 1. นางสาวธมลณรรน์  ด่านปรีดา
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายสัญญา  โสภา 1. นายเกษม  ร่วมใจ
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายปฏิพัทธ์   กุดสงค์
2. เด็กชายอัยการ   ได้ฤกษ์
1. นายเกษม  ร่วมใจ
2. นางสาวเอื้องฟ้า  สาพา
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ลำดี 1. นางสาวสายพิณ  มัตตะนามะ
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวิศญาพล  อินกะโทก 1. นางสาวสายพิณ  มัตตะนามะ
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงญาดาวดี  ศรีอุุทา 1. นางสาวสายพิณ  มัตตะนามะ
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกนาถ  โรจนวุฒิ
2. เด็กชายอนุสรณ์  จันทร์รัมย์
1. นางสาวเอื้องฟ้า  สาพา

 

Message us