สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่64

สรุปเหรียญรางวัล

โรงเรียนบ้านลุงพลู  สพป.สระแก้ว เขต1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64  ประจำปีการศึกษา 2557

ณ สพป.สระแก้ว  เขต 1

ระหว่าง  วันที่ 7- 28 กันยายน  2557

***************

ทองเงินทองแดงเข้าร่วม
3346

 

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลุงพลู สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.366ทองแดง471. เด็กหญิงญาดา  ฆ้องชะดา1. นางสาวธมลณรรน์  ด่านปรีดา
2ภาษาไทยการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.654เข้าร่วม861. เด็กหญิงสุจิตรา  ปี่ฆ้อง1. นางสมลักษณ์  เกิดคง
3ภาษาไทยการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.650เข้าร่วม741. เด็กหญิงกนกนาถ  โรจนวุฒิ1. นางสมลักษณ์  เกิดคง
4ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.363.8ทองแดง521. เด็กหญิงรวิภา  ฆ้องจันทรา1. นางสาวธมลณรรน์  ด่านปรีดา
5ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.664ทองแดง551. เด็กหญิงธิญาดา  แก้วพิลา1. นางสาวธมลณรรน์  ด่านปรีดา
6สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.364ทองแดง191. เด็กชายภีรพัฒน์  ดีดพิมาย1. นางสาวธมลณรรน์  ด่านปรีดา
7สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.676.5เงิน181. เด็กชายสรวิชญ์  ชาวบางพลี1. นางสมลักษณ์  เกิดคง
8สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.690ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงกนกนาถ  โรจนวุฒิ
2. เด็กหญิงกิตติยา  แก้วพิลา
3. เด็กชายณภัทร  กุนันท์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  รัตนะไฟ
5. เด็กหญิงธิติมา  ฆ้องชะดา
6. เด็กหญิงธิวา  ปี่ฆ้อง
7. เด็กหญิงนพมาศ  จันทนา
8. เด็กหญิงบุญยานุช  ประสงค์สร้าง
9. เด็กหญิงปิยธิดา  สายเสาร์
10. เด็กหญิงสายใจ  วิชัยสอน
11. เด็กชายสุทธิลักษณ์  ใด้ฤกษ์
12. เด็กชายสุริยา  พิจารโชติ
13. เด็กหญิงอัญธิกา  นาคศรี
14. เด็กชายอาชาณีย์  บุญกระพือ
15. เด็กชายไพชยนต์  ศรีสุวรรณ
1. นายเดโช  ไผ่แสวง
2. นางสาวเอื้องฟ้า  สาพา
3. นางประทุมมา  ฉิมพานิช
4. นางสาวสุภาพร  ทรงบัณฑิตย์
9สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.653เข้าร่วม221. เด็กหญิงพัชรี  ฆ้องชะดา
2. เด็กชายศิริพงค์  หงษ์คำศรี
10ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.385ทอง51. เด็กหญิงรวิภา  ฆ้องจันทรา1. นางสาวธมลณรรน์  ด่านปรีดา
11ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.650เข้าร่วม281. เด็กชายสัญญา  โสภา1. นายเกษม  ร่วมใจ
12ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.675เงิน121. เด็กชายปฏิพัทธ์   กุดสงค์
2. เด็กชายอัยการ   ได้ฤกษ์
1. นายเกษม  ร่วมใจ
2. นางสาวเอื้องฟ้า  สาพา
13ภาษาต่างประเทศการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.670เงิน61. เด็กหญิงสุภาวดี  ลำดี1. นางสาวสายพิณ  มัตตะนามะ
14ภาษาต่างประเทศการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.310เข้าร่วม101. เด็กชายวิศญาพล  อินกะโทก1. นางสาวสายพิณ  มัตตะนามะ
15ภาษาต่างประเทศการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.60เข้าร่วม1. เด็กหญิงญาดาวดี  ศรีอุุทา1. นางสาวสายพิณ  มัตตะนามะ
16คอมพิวเตอร์การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.680ทอง61. เด็กหญิงกนกนาถ  โรจนวุฒิ
2. เด็กชายอนุสรณ์  จันทร์รัมย์
1. นางสาวเอื้องฟ้า  สาพา

 

ติดต่อเรา