นิเทศการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ)

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ยินดีต้อนรับนางสุติมา คำแสง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นิเทศการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ)  ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557
1 2 3 4

ติดต่อ สพป.สก.1