ติดต่อขอรับบริจาคหนังสือ

บริษัท แม็คเอ๊ดดูเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดโครงการบริจาคหนังสือเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษา ให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลน หากมีโรงเรียนใดสนใจ ให้ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมานี้แล้วส่งไปที่ บริษัทฯ หมายเลขแฟกซ์ ๐๒-๙๓๘๒๐๒๘ โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๓๙๙๒๓๓๕

Image (42)

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1