รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ

นายญาณวรุตม์  พิณสาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า  ไปรับโล่และเกียรติบัตร
สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2557
จาก  นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
ในวันที่  26  กันยายน  2557  ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  กรุงเทพฯ
3 1 2

 

ติดต่อ สพป.สก.1