“ทัศนศึกษา ณ ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง” โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

   “ทัศนศึกษา”  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

วันอังคารที 25 มีนาคม 2557 คณะครูได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ชั้น ป.1-ป.6 ไปทัศนศึกษา ณ ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง  และ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว

00 000 0000 00000

ติดต่อเรา