ความภาคภูมิใจสู่…ระดับภาค

ความภาคภูมิใจสู่…ระดับภาค

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 

ระหว่างวันที่ 7- 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2557

1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 

2. ศิลปะ – ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1 – ป.3

100

ติดต่อ สพป.สก.1