ประกาศรายชื่อการประกวดสิ่งประดิษฐ์

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ขอแจ้งประกาศบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดสิ่งสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จังหวัด ปี ๒๕๕๗ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://sakaeo.mnre.go.th/

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1