ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการครูปฐมวัย

สมาคมการศึกษาสำหรับเด็กนานาชาติ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๕๕ เรื่อง “การสร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ ” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงเรียนราชนิวิต ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สำหรับครูผู้สอนปฐมวัยที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้ที่ ๐๒ – ๓๕๔ ๕๒๕๑

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1