แข่งขันสวดพระธรรมฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสวดพระธรรมพร้อมคำแปล ภาคภาษาบาลีไทย และภาคภาษาบาลี-อังกฤษ และสวดโพชฌงคปริตร เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยตอบรับการแข่งขันได้ตามเอกสารที่แนบมานี้ แล้วส่งไปที่ อีเมล์ : [email protected] ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สอบถามโทร ๐๒ – ๔๑๙ ๔๕๐๖ – ๗ และ ๐๘๑ – ๖๑๑ ๕๘๐๒

งานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

 

ติดต่อเรา