การฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ให้ดำเนินการตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว. 3453 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557

ซึ่งทาง สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้แนบเอกสารบัญชีรายชื่อในระบบ e-office เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ

หนังสือแจ้ง

บัญชีรายชื่อ

ติดต่อ สพป.สก.1