จัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนและหนังสืออ่านประกอบ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ

ตามหนังสือ ที่ศธ 04153/ว 3437  เรื่อง จัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนและหนังสืออ่านประกอบ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ  ตามเอกสารที่แนบท้าย  79753379

ติดต่อเรา