ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สพฐ.จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้โรงเรียนในสังกัด                                                                                                                                                                       ตามรายชื่อดังกล่าวไปนี้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียนและค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน                                                                                                                                         อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นฯ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ จึงให้โรงเรียนเตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง3425 34251 34252

ติดต่อเรา