ตรวจสอบความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน

ตรวจสอบความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน ของโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตโดยได้รับเกียรติจากท่านศึกษานิเทศก์ มาให้ความรู้และคำแนะนำ

ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต