โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาดูงาน

วันที่ 30 กันยายน 2557 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ด้านปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง 

1 2 3 4 5 6 7 8

ติดต่อเรา