ประชุมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบยั่งยืน

อ.คลองหาด  จ.สระแ้ก้ว

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1